Latest in Tech

CON TIN CHÚA QUAN PHÒNG – Thiên Đan

ĐK: Đời con phó thác trong tay Chúa Quan Phòng. Như trẻ thơ trong tay của thân mẫu. Đời con tận hiến trong tình yêu cao vời. Xin dâng Ngài niềm cậy trông thiết tha.
1. Đức Cậy phát sinh niềm tin vào Ngài. Chúa là Đường, là Sự Thật, là Sự Sống. Ôi! Đức Cậy làm cho con an lòng và tin rằng Chúa cho con Nước Trời.
2. Tháng ngày Chúa đưa thuyền con vào đời. Sóng biển dâng thuyền êm xuôi và đi tới. Con sẵn sàng thực thi thánh ý Ngài. Đời con hạnh phúc an vui Chúa ơi!