Latest in Tech

TRONG U TỐI (TV 111) – Lm. Mi Trầm

ĐK: Từ trong u tối Người xuất hiện như ánh sáng soi kẻ lòng ngay soi kẻ lòng ngay. 
1. Đời sống nhân từ thuận hòa êm ấm sẽ luôn sáng ngời soi kẻ chính tâm. Người cho mượn và luôn thông cảm, theo lẽ công bình ân phúc thương ban.
2. Người chẳng bao giờ lo sợ lay chuyển thiên hạ muôn đời nhắc nhở chính nhân. Người không sợ phải nghe tin dữ, tâm hồn trông cậy nơi Chúa vững vàng.
3. Người vẫn yên lòng không hề nao núng với ai túng nghèo chia xẻ miếng ăn. Điều chính trực thực thi luôn mãi, tháng năm giữa đời uy tín vươn cao.
****  Trong U Tối  (*CN5TNA)