Latest in Tech

ĐI VỀ NHÀ CHÚA – Trầm Hương & Dao Kim

1. Đi về nhà Chúa tim con reo hoan lạc Chúa ơi. Đi về nhà Chúa, ôi bao nhiêu mến thương ngập trời. Lạy Chúa, đi về nhà Chúa tim con reo hoan lạc Chúa ơi. Đi về nhà Chúa đi về nhà Chúa ôi bao nhiêu mến thương ngập trời. 
2. Đi về nhà Chúa như dân xưa đi về thánh đô. Đi về nhà Chúa, tâm tư con đã bao đợi chờ. Lạy Chúa, đi về nhà Chúa như dân xưa đi về thánh đô. Đi về nhà Chúa đi về nhà Chúa tâm tư con đã bao đợi chờ. 
3. Đi về nhà Chúa dâng muôn câu cảm tạ chúc khen. Đi về nhà Chúa, dâng lên Cha trái tim mọn hèn. Lạy Chúa, đi về nhà Chúa dâng muôn câu cảm tạ chúc khen. Đi về nhà Chúa đi về nhà Chúa dâng lên Cha trái tim mọn hèn. 
4. Đi về nhà Chúa con xin tri ân Ngài Chúa ơi. Với triều thần thánh con ca danh Chúa ôi tuyệt vời. Lạy Chúa, đi về nhà Chúa con xin tri ân Ngài Chúa ơi. Đi về nhà Chúa với triều thần thánh con ca danh Chúa ôi tuyệt vời. 
5. Đi về nhà Chúa con dâng Cha tấm lòng thiết tha. Bao lần hèn yếu, nhưng con xin hứa luôn thật thà. Lạy Chúa, đi về nhà Chúa con dâng Cha tấm lòng thiết tha. Đi về nhà Chúa bao lần hèn yếu nhưng con xin hứa luôn thật thà.
***  Imprimatur: 05.05.2017 - GP. Orange, CA, USA. (Kinh Ngọc)