Latest in Tech

CHUNG NHỊP BƯỚC - Lm. Mi Trầm

1. Chung nhịp bước tiến lên đền thờ. Cùng trăm ngàn bạn nhỏ nơi đây. Và muôn nơi trên cùng thế giới. Chung nhịp bước tiến lên đền thờ.
ĐK. Xin Chúa nuôi con bằng Thịt Máu Chúa. Xin Chúa nuôi con bằng Lời của Chúa.
2. Chung nhịp bước tiến lên đền thờ. Hợp muôn vàn tình mến thân thương. Và đem theo bao điều ước ước muốn. Chung nhịp bước tiến lên đền thờ.
3. Chung nhịp bước tiến trong cuộc đời. Đời mỗi người hòa với Giê-su. Thành hương thơm nên nguồn ánh sáng. Chung nhịp bước tiến lên đền thờ.