Latest in Tech

HIẾN LỄ ĐỜI CON - Lm. Kim Long

1. Chúa ơi! Con nhớ lại hai mươi lăm năm trước Chúa đã dủ thương con xức dầu thánh hiến con. Sai đi làm nhân chứng và đi gieo rắc Tin Mừng. Chúa ơi! Con đã nguyện trung thành với Chúa liên.
ĐK. Hai mươi lăm năm Linh Mục Chúa vẫn dắt dìu con khứng đầy dư ân phúc. Nay con xin dâng lên Ngài hiến lễ chính đời con với niềm cảm mến Chúa ơi!
2. Chúa ơi! Theo bước Ngài khi hân hoan vui sướng hay lúc gặp đau thương con tìm Chúa náu nương. Bao danh vọng không vướng và bao lưu luyến coi thường. Ước mong nên muối đời, mong rọi sáng nơi nơi.
3. Chúa ơi! Qua tháng ngày đôi phen con yếu đuối đôi lúc chẳng trung trinh nhưng lòng vẫn vững tin. Nơi đâu ngập tội lỗi thì hồng ân Thiên Chúa phủ đây. Chúa nâng con trỗi dậy xin lại chắp cánh bay.
4. Phút đây khi nhớ lại hai mươi lăm năm cũ xin hướng về tương lai tuổi đời dẫu trĩu vai. Luôn băng mình đi tới nhờ muôn ân phúc bởi trời. Nhất tâm theo bước Ngài mong tình mến khôn vơi.