Latest in Tech

SAO BIỂN - Tâm Bảo

ÐK. Lạy Mẹ là Ngôi Sao sáng, soi lối cho con lúc vượt biển thế gian. Lạy Mẹ là Ngôi Sao sáng soi lối cho con thẳng về nơi phúc nhàn. Sống chết con trông nhờ bao nhiêu sức hộ phù lòng Mẹ sẵn sàng mà đoái đến con giúp con đưa con về tới bến. Sống chết con trông nhờ bao nhiêu sức hộ phù lòng Mẹ sẵn sàng mà đoái đến con giúp con đưa con tới Thiên Đàng.
1. Thân lạy Nữ Vương! Mẹ thấu tình con! Sóng va tư bề thuyền con sắp chìm hầu theo nước xuôi giòng. Thân lạy Nữ Vương! Mẹ thấu tình con! Giúp con yên hàn chèo bơi bát cậy Mẹ thương đến con cùng.
2. Thân lạy Nữ Vương! Mẹ thấu tình con! Phút lênh đênh bập bềnh trôi ngã lòng hầu buông lái thôi chèo. Thân lạy Nữ Vương! Mẹ thấu tình con! Giúp con vững lòng cậy tin ở Mẹ, Mẹ thương đến con nhiều.
***** Sao biển