Latest in Tech

TẬN HIẾN CHO ĐỨC MẸ - Lm. Huyền Linh

1. Con đến trước tòa Nữ Vương uy quyền, dâng hồn dâng xác dâng cõi lòng yêu mến. Phó trót nơi Mẹ tấm thân nhỏ hèn, để đời con luôn vui sống bằng yên.
ĐK. Hỡi Maria! Xin Mẹ nhận lấy, tấm thân xác hồn con đến hiến dâng. Quyết chí thánh hóa nhờ Mẹ với Mẹ, vững chí chiến đấu vì Mẹ trong Mẹ. Có Mẹ dắt dìu con tiến lên đường mới, xây đắp vinh quang nước Cha muôn đời.
2. Con khấn xin Mẹ mỗi khi đau buồn, trên đường con đi trong những ngày nguy khốn. Con biết tươi cười mắt trông lên Mẹ, tấm lòng tha thiết trao mối tình thương.
3. Xin Trái Tim Mẹ giữ con tinh tuyền, giữa đời ô nhơ giữa muôn vàn nguy biến. Con ước tới giờ trút hơi thở tàn, xác hồn trinh trong nơi Chúa nghỉ an.