Latest in Tech

TẤU LẠY BÀ - Lm. Vinh Hạnh

1. Tấu lạy Bà chở che kẻ đồng trinh. Mẹ Thiên Chúa hiển vinh, Mẹ Thiên Chúa uy quyền. Cửa rộng mở nơi cung điện Thiên Quốc. Niềm tin tưởng niềm hoan hỉ Thiên Đình. Mẹ là đóa huệ đẹp giữa bụi gai, là bồ câu xinh đẹp giữa trần ai xa vời. Gốc Jes-sê nẩy một chồi từ gốc nở tươi một cánh hoa thơm.
2. Thoát mưu rồng Mẹ là tháp đài cao. Hải tinh sáng vời vợi hằng soi lối đưa đường. Cứu đoàn con thoát bóng ta cheo leo nguyện xin dắt thuyền về bến ước mong. Nguyện Mẹ phá mây mờ giữa trùng dương, bập bềnh giữa ba đào chiếc thuyền sắp đắm chìm. Thoát hiểm nguy dắt thuyền về, về bến vững tâm về bến Thiên Đường.