Menu


CON XIN DÂNG 2 - Mi Trầm

1. Con xin dâng lên Ngài những linh hồn lìa đời mong tìm về quê hương mới. Đây linh hồn mẹ cha, đây linh hồn bạn bè dâng lên Ngài xin thương lắng nghe.
ĐK. Cùng với bánh miến rượu nho con xin dâng ngàn hy sinh cầu Chúa xoá tội tình. Nguyện Chúa chớ chấp tội xưa xin thương ban ơn tha thứ và dẫn tới Quê Trời.
2. Với tấm bánh chén rượu kết tinh từ cuộc đời con thành tâm dâng hy lễ. Đây muôn vàn lời kinh, đây lao nhọc đời mình dâng lên Ngài xin thương dủ tình.
*****  Imprimatur: 06.02.2012 - GP. Nha Trang (TCPV)