Latest in Tech

XIN CHÚA THƯƠNG 1 - Lm. Mi Trầm

1. Này đây con dâng Chúa những lời kinh. Và này đây con dâng Chúa những hy sinh. Chúa nhận lời thương tha tội tình cứu mọi người xa chốn ngục hình dẫn đưa về tận cõi Thiên Đình.
ĐK. Xin Chúa thương linh hồn (Maria…) Xin Chúa thương linh hồn (Maria…) và tha thứ ngàn muôn tội đời. Xin Chúa thương linh hồn (Maria…) Xin Chúa thương linh hồn (Maria…) và dẫn tới phúc vinh muôn đời.
2. Này đây giọt nước mắt thương người đi. Và này đây bao cay đắng lúc phân ly. Chúa nhận lời thương tha tội tình cứu mọi người xa chốn ngục hình dẫn đưa về tận cõi Thiên Đình.