Latest in Tech

THÁNH VỊNH 96 (Rạng Đông) – Thái Nguyên

1. Chúa hiển trị địa cầu nào hãy mừng vui. Hải đảo muôn vàn hãy reo vang khúc ca. Trời xanh loan truyền sự công minh của Chúa, và muôn dân tộc được thấy vinh quang Ngài. 
ĐK: Hôm nay sự sáng đã chiếu dọi chúng ta. Và Chúa đã giáng sinh cho nhân loại khắp trên gian trần. 
2. Ánh sáng soi bừng lên cho kẻ lòng ngay. Hoan hỉ muôn vàn dành cho ai chính tâm. Nào hãy vui mừng và reo vang trong Chúa. Nào hãy ca tụng này Thánh Danh của Ngài.
3. Núi với đồi sụp tan trước Thánh Nhan Chúa, là Đấng cao vời vượt trên khắp thế nhân. Nào hãy vui mừng người công chính của Chúa. Vì Chúa nhân từ là phúc ân muôn đời.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, Alleluia, Alleluia, AlleluiaVinh danh Thiên Chúa trên khắp các tầng trời. Bình an dưới thế cho những người thiện tâm. Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia.
***** Thánh Vịnh 96 (Lễ Rạng Đông)