Latest in Tech

THÁNH VỊNH 95 (Lễ Đêm) – Thái Nguyên

ĐK: Hôm nay Đấng Cứu Thế đã giáng sinh cho nhân loại. 
Ngài là Đức Ki-tô, Ngài là Chúa chúng ta. 
1. Hãy ca mừng Thiên Chúa bài ca mới. Hỡi toàn thể địa cầu hãy vui mừng. 
Hãy ca mừng Thiên Chúa chí tôn. Hãy chúc tụng hiển danh thánh Ngài. 
2. Hãy ca mừng Thiên Chúa Đấng cứu thoát. Ngày ngày hãy loan truyền ơn cứu độ. 
Hãy tường thuật vinh quang khắp nơi. Tôn vinh Ngài quyền năng giữa đời.
3. Trời xanh hãy vui mừng! Địa cầu hãy hân hoan. Biển khơi và muôn vật, nào hãy reo lên. 
Đồng nội và muôn loài, nào hãy mừng vui.
4. Thiên Chúa Đấng cứu độ, Ngài ngự đến nhân trần, ngự đến Ngài cai trị toàn khắp chư dân. 
Địa cầu là của Ngài, Thiên Chúa toàn năng.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaTa báo cho anh em đây một Tin Mừng. Hôm nay Đấng Cứu Thế là Đức Ki-tô. Người đã giáng sinh ra cho tất cả chúng ta. Alleluia, Alleluia.
***** Thánh Vịnh 95 (Lễ Đêm Giáng Sinh)