Latest in Tech

LẠY CHA NHÂN TỪ - Thanh Nhi

ĐK. Lạy Cha nhân từ xin hãy nhận của lễ con dâng, con dâng của lễ mới. Của lễ mọn hèn của lễ toàn thiêu con dâng lên cùng với linh mục. Lạy Cha nhân từ xin hãy nhận của lễ con dâng, con dâng của lễ mới. Của lễ tinh tuyền của lễ tình yêu con dâng về ngai Chúa uy linh.
1. Lạy Cha bánh trắng đây chỉ hồn con luôn trắng trong. 
Và đây chén con này tựa làn hương trầm tỏa lan tới thiên đình.
2. Lạy Cha xin hiến dâng trọn cuộc đời nơi khóc than. 
Và dâng những vui buồn như lời ca mừng Cha chí thánh nhân từ.