Latest in Tech

HÃY THẬT LÒNG - Mai Thiện

ĐK. Hãy thật lòng trở về với Chúa trong chay tịnh trong nước mắt và than van. 
Hãy xé tâm hồn đừng xé áo, hãy trở về với Chúa nhân lành từ bi nhẫn nại và giàu lòng xót thương.
1. Chúa sẽ dủ lòng thương, tuôn ban muôn hồng ân. Người hằng đón chờ những ai quay về với Người.
2. Chúa luôn đầy từ tâm, không quay mặt lặng câm. Tình thương vô vàn thứ tha cho người lỡ lầm.
3. Chúa đã tạo dựng ta, trong yêu thương tình Cha. Người hằng khoan hồng thứ tha ân tình chan hòa.
**** Hãy thật lòng
****  Imprimatur: 20.11.2019 - Gp. Nha Trang