Latest in Tech

NGUYỆN CẦU THÁNH LINH - Hùng Lân

ĐK: Lạy Cha chí thánh hằng sinh! Xin ban Thánh Linh canh tân thế giới. Nguyện xin Cứu Chúa Phục Sinh! Xin ban Thánh Linh tác sinh muôn loài.
1. Xin Người thổi hơi truyền Thần Khí cho con hồi sinh thoát ly tay Sa-tan. Lưỡi lửa xin ban để con biết nhờ giải án tuyên công mà nên con Cha từ nhân.
2. Xin rửa hồn con sạch mọi vết nhơ tưới gội mưa móc xuống nơi khô khan. Xin Người uốn nắn lòng ai cứng đờ chỉnh đốn chỗ sai sưởi ấm tâm tư lạnh băng.
3. Xin Người cho con dào dạt Đức Tin, tin tình yêu Chúa, tin Cha khoan nhân. Khôi phục vinh quang Người con đánh chìm trong sóng kiêu căng hèn yếu xác thịt trần gian.
4. Xin gởi Thần Linh dạy bảo chúng con biết đường ánh sáng, biết nơi An Bình. Biết cậy tin Cha trọn dâng xác hồn, biết lớn lên trong Thần Khí, trong ơn Hiển Linh.