Latest in Tech

LẠY RẤT THÁNH ĐỒNG TRINH - Thiên Đan

Lạy Rất Thánh Đồng Trinh Ma-ri-a. Chúng con tin và tuyên xưng Mẹ là Đấng không vương tội truyền. Lạy Mẹ rất tinh tuyền, chúng con cậy vì đặc ân Chúa ban cho Mẹ: Vô Nhiễm Nguyên Tội, Đồng Trinh Trọn Đời, là Mẹ Thiên Chúa. Xin Mẹ cầu cùng Chúa Giê-su Con Mẹ cho chúng con biết sống khiêm nhường, bác ái; thanh khiết trong tâm hồn, trong thể xác và trong trí khôn. Cho chúng con được ơn bền đỗ trong ơn gọi của chúng con: ơn biết nguyện gẫm, sống thánh thiện và ơn chết lành. A-men.