Menu



CHÚC TỤNG BA NGÔI 1 – Ánh Đăng

ĐK: Chúc tụng Chúa Ngôi Cha, Chúc tụng Chúa Ngôi Con, Chúc tụng Chúa Ngôi Ba, Ba Ngôi đồng hằng hữu. Các thần thánh thiên binh, muôn vật cõi nhân sinh chúc tụng Chúa uy linh đời đời muôn hiển vinh! 
1. Nguyện xin Chúa chí tôn càn khôn, cho hoa màu nương đồng thành của ăn nuôi sống ngàn dân. Và xin biến đổi lễ tình yêu lao công của con người thành hy lễ dâng Chúa bao huyền siêu! 
2. Nguyện xin Chúa chí tôn càn khôn, cho hoa màu nương đồng thành của uống nuôi sống ngàn dân. Và xin biến đổi lễ tình yêu lao công của con người thành hy lễ dâng Chúa bao huyền siêu!
***  Imprimatur: 23.5.2014 - GP. Ban Mê Thuột (HHL)