Menu

CHÚC TỤNG BA NGÔI 2 – Ánh Đăng

ĐK: Lòng hiệp lòng dâng lên trọn tâm tình kính mến. Dâng muôn câu hoà ca hoan chúc, ngợi khen Chúa cực thánh Ba Ngôi. Xin tôn vinh cảm tạ Ngôi Cha, Ngài dựng nên hoàn vũ đất trời. Xin tôn vinh tạ ơn Con Chúa, Ngài xuống thế để cứu muôn dân. Xin tôn vinh cảm tạ Ngôi Ba, Ngài ban ơn thánh hoá muôn loài. 
1. Lạy Cha đây tấm bánh đồng nương với công khó con người. Đoàn con kính tiến Cha cực thánh để cảm tạ tri ân! 
2. Lạy Cha đây chén nho nồng thơm với công khó con người. Đoàn con kính tiến Cha cực thánh để cảm tạ tri ân!
***  Imprimatur: 23.5.2014 - GP. Ban Mê Thuột (HHL)