Menu

CHÚC TỤNG BA NGÔI 3 – Ánh Đăng

1. Dâng lên ngai Chúa thiên đình đây tấm bánh thơm ngào ngạt bao hương tình, ngào ngạt thắm hương tình. Đây hoa màu đồng (Đây nương hoa màu đồng nương) trở thành của ăn nuôi sống ngàn dân. Dâng lên ngai Chúa thiên đình bao nỗi hy sinh của lòng mến chân thành, của lòng mến chân thành. Để đáp đền tình Chúa (Để đền đáp tình Chúa) muôn đời Người đã thương yêu ta. (Chúc tụng) Chúc tụng Chúa Ba Ngôi vạn vạn tuế. 
2. Dâng lên ngai Chúa thiên đình đây chén nho thơm ngào ngạt bao hương tình, ngào ngạt thắm hương tình. Đây hoa màu đồng nương (Đây hoa màu đồng nương) trở thành của uống nuôi sống ngàn dân. Dâng lên ngai Chúa thiên đình bao nỗi khổ đau những ngày tháng u buồn của cuộc sống nhân sinh. Để đáp đền tình Chúa (Để đền đáp tình Chúa) muôn đời Người đã thương yêu ta. (Chúc tụng) Chúc tụng Chúa Ba Ngôi vạn vạn tuế.
***  Imprimatur: 23.5.2014 - GP. Ban Mê Thuột (HHL)