Latest in Tech

CHỨC THIÊNG LINH MỤC – Anphong Hoan

ĐK: Hạnh phúc thay, Ôi hạnh phúc thay kẻ lỗi lầm mà được tha thứ, kẻ có tội mà được khoan dung, được Chúa trông nhìn! Hạnh phúc thay, Ôi hạnh phúc thay người Chúa không hạch tội, Chúa không hạch tội nhưng lại thương nâng lên hàng tư tế thánh thiêng, cao trọng. 
1. Con là tội nhân, là tội nhân trên trần thế này, nhưng được Chúa ban tràn đầy, ban muôn ơn thánh thiêng từng ngày, và dủ thương xoá muôn tội con. Ban chức thiêng linh mục, Ngài sai con công bố Tin Mừng, Ngài sai con, Ngài sai con đi thánh hoá toàn dân, Ngài sai con đi lãnh đạo dân thánh của Ngài. 
2. Suốt cuộc đời con nguyện trở nên linh mục của Ngài: con nguyện sống chân thành, hằng luôn kiên tâm trở nên trọn lành, từng ngày nên thánh nơi trần gian. Xin Chúa thương ban tràn ngàn ơn thiêng nâng đỡ con cùng, dìu con đi vượt qua chông gai, qua những hiểm nguy, Ngài đi ngay bên suốt đời con có lo gì. 
3. Dâng lời tạ ơn vì hồng ân linh mục Chúa tặng. Con được phúc thông phần vào trong ân thiêng Chúa ban dạt dào: Mình và Máu Chúa nuôi dưỡng con. Trong chức thiêng linh mục này con xin trao hiến thân mình, nguyện hy sinh thành tâm dâng lên hy lễ toàn thiêu, thành tâm dâng lên xác hồn như lễ tinh tuyền. 
4. Ôi kỳ diệu thay phận tội nhân nay được đổi đời! Con được phát ban ngàn Lời Thiêng, ban ơn Chúa cho toàn dân, và trở nên chứng nhân tình yêu. Ôi quá ư lạ lùng rượu nho thơm và bánh tinh tuyền, trở nên đây Mình Máu Thánh Chúa nuôi sống trần gian, bàn tay con đây Chúa làm cho rất nhiệm mầu.
***  Imprimatur: 13.5.2021 - TGP. Sài Gòn