Latest in Tech

DÂNG ĐỜI LAO CÔNG – Anphong Hoan

1. Muôn ngàn hạt lúa làm nên tấm bánh tinh tuyền. Muôn trái nho lành mới ép thành chén rượu nồng thơm. Con dâng về nhan Chúa với tấm lòng chân thành. Nguyện xin Chúa ưng nhận và thánh hoá lễ vật con dâng. 
ĐK: Bao công lao tháng năm vất vả vun trồng trên nơi nương đồng. Làm nên tấm bánh trắng thơm, nên rượu nho nồng từ trong gian khó. Nguyện xin dâng lên, xin tiến dâng với trọn tấm lòng! Mong Chúa ưng nhận và giáng phúc cho cuc đời con. 
2. Mang phận tội nhân, đời con đây đáng công gì? Nhưng Chúa thương tình luôn dắt dìu trên nẻo đường đi. Cho con được cộng tác trong công trình sáng tạo, Mời con hiến thân mình hầu nên như lễ vật dâng lên. 
3. Hương trầm toả bay nồng thơm theo gió dạt dào. Câu hát ngọt ngào theo cung đàn vang tận trời cao. Dâng ước nguyện theo Chúa dấn thân vì Tin Mừng, Thành hy tế không ngừng hỷ hoan dâng tiến về nhan Chúa..
***  Imprimatur: 13.5.2021 - TGP. Sài Gòn