Latest in Tech

DÙ MỌI NGƯỜI BỎ CON – Anphong Hoan

1. Khi mọi người chối bỏ con, khi mọi người lìa xa con, thì còn có Chúa đưa tay đón nhận con, song hành năm tháng, Ngài chở che an bài. Đường tương lai tuy dài, tìm nương thân nơi Ngài, đời an bình thư thái, còn sợ ai gieo hoạ tai. 
ĐK: Cậy trông vào Chúa là hơn, lòng thương xót Chúa trải muôn ngàn đời. Hơn tin cậy ở con người, đành tâm xa cách khi đời thương đau. 
2. Trên trần gian có hợp tan, đang hỉ hoan chợt than van. Yêu nhau năm tháng nhưng sao chối bỏ nhau, ưu sầu giăng lối, ngày đời đâu yên hàn? Tìm đến Chúa nhân lành, đời con luôn yên hàn, trần gian dù ân oán, dù bình an hay lầm than. 
3. Trên trời cao có ngàn sao, nơi vực sâu tựa đêm thâu, thương đau giăng lối, Chúa ôi Chúa ở đâu, thương tình trông đoái này đời con ưu sầu? Ngài thấu suốt tâm hồn, tình thương như mưa nguồn, nguyện mau đổ tuôn xuống để đời con tươi đẹp luôn.
***  Imprimatur: 13.5.2021 - TGP. Sài Gòn