Latest in Tech

DUYÊN THÁNH – Anphong Hoan

1. Muôn ân phúc giờ đây Thiên Chúa tuôn xuống loài người chan chứa như mưa. Xưa ngôn sứ đồng thanh tiên báo giây phút nhân gian ngập tràn phúc ân: Con Thiên Chúa nên con loài người để nâng loài người lên làm con Chúa, Tình Thiên Chúa ở giữa tình người để trần gian này sáng láng thiên đàng. 
ĐK: Này đây Con Thiên Chúa hạ thân viếng thăm trần gian rộng ban ân phúc. Này đây Con Thiên Chúa vì yêu thế gian giáng sinh trong cảnh khốn cùng. Thời gian lắng như tờ đợi chờ niềm vui linh thánh. Không gian êm như mơ cho lòng ngập tràn ánh huy hoàng. 
2. Đêm linh thánh ngàn sao lấp lánh hang đá nghèo hèn nơi Chúa sinh ra. Đêm tăm tối bừng lên ánh sáng: "Thiên Chúa Uy Linh ở cùng chúng ta". Theo sao sáng trên cao dẫn đường này bao mục đồng đêm trường thăm viếng: quỳ chiêm ngắm Ngôi Hai làm người, nhiệm lạ khôn vời lấp lánh trên đời. 
3. Con Thiên Chúa hạ thân giáng thế trong chốn nghèo hèn hang đá Bê-lem. Đem ơn thánh tặng ban không ngớt, nhân thế an vui cuộc đời ấm êm. Ôi Thiên Chúa cao sang uy quyền, giờ mang phận hèn chỉ vì thương mến! Người ơi đến suy tôn Vua Trời, Ngài là Ngôi Lời cứu thoát muôn người.
***  Imprimatur: 13.5.2021 - TGP. Sài Gòn