Menu


CON KÊU LÊN NGÀI – Huy Hoàng

ĐK: Từ vực thẳm con kêu lên Ngài, lạy Chúa! Xin Ngài nghe tiếng con. 
Dám xin Ngài lắng tai để ý nghe lời con tha thiết nguyện cầu. 
1. Nếu như Ngài chấp tội, lạy Chúa nào có ai đứng vững được chăng. 
Nhưng Chúa luôn rộng lượng thứ tha để chúng con biết kính sợ Ngài.
2. Con mong đợi hết lòng Lời Chúa còn mãi luôn không chút đổi thay. 
Hơn lính canh chờ đợi ánh dương hồn vững tin mãi trông chờ Ngài. 
3. Con trông đợi Chúa Trời, tình Chúa ngày tháng năm ủ ấp đời con. 
Như mẫu thân trọn tình mến thương, đời con hưởng phúc ân đầy tràn.
***  Imprimatur: 15.12.2015 - TGP. Sài Gòn (TCVN2)