Menu

TẠ ƠN BA NGÔI (CBNA) – La Thập Tự

1. Biết nói sao cho vừa, cảm tạ tình yêu Chúa Cha. Biết lấy chi đáp đền ơn Ngài tác tạo nên ta. Ôi bao la tình Ngài thương, trao cho con từng bước đường. Giờ đây, giờ đây lấy gì tạ ơn.
ĐK: Chỉ biết dâng lên Ngài, dâng Ngài tất cả tâm hồn. Trọn ngày đêm yêu Chúa luôn chẳng ngơi. Lời tạ ơn Đấng Sinh thành, lời tạ ơn Đấng Cứu đời, lời tạ ơn Đấng Ban ơn lành cho đến muôn đời.
2. Biết nói sao cho vừa, cảm tạ tình yêu Chúa Con. Biết lấy chi đáp đền ơn Ngài cứu chuộc nhân gian. Ôi bao la tình Ngài thương, trên Can-vê Ngài hiến trọn. Giờ đây, giờ đây lấy gì tạ ơn.
3. Biết nói sao cho vừa, cảm tạ tình yêu Thánh Linh. Biết lấy chi đáp đền suối nguồn Thánh tình trao ban. Ôi bao la tình Ngài thương, bao năm qua Ngài giữ gìn. Giờ đây, giờ đây lấy gì tạ ơn.
4. Thiên Chúa thương con người, nên Ngài đã trao Chúa Con. Hứa để ai tin Ngài sẽ được Nước Trời vinh quang. Ai không tin vào Người Con, trong muôn năm bị án phạt. Lạy Cha, giờ đây lấy gì tạ ơn.
 ***** Tạ Ơn Ba Ngôi (Lễ Chúa Ba Ngôi A)
***  Imprimatur: 01.5.2005 - Gp. Qui Nhơn
*****➡ Hát Lời Chúa (La Thập Tự)