Menu


[TCPV] Chúa Nhật 21 Thường Niên A

Gợi ý Thánh Ca Phụng Vụ Chúa Nhật 21 Thường Niên - Năm A

 ⚫ Ca Nhập lễ 
Kim Long
 
Kim Long
 
Kim Long
 ⚫ Đáp Ca - Tung hô Tin Mừng
Kim Long
  
Huy Hoàng
  
Thái Nguyên
 
Mi Trầm
  Dâng Lễ
Nguyễn Duy
  
Phanxicô
  
Công Giáo, Dương Quang
 ⚫ Hiệp Lễ - Ca Nguyện
Kim Long
 
La Thập Tự

Trần Anh Linh

Huy Hoàng

Huy Hoàng

Thái Nguyên
 
Trần Hoà Yên
 
Nguyễn Duy
  
Nguyễn Duy

Hoàng Phương
 ⚫ Tạ Lễ
Ngọc Linh

An Di