Latest in Tech

TIỆC THÁNH - C. G. Liander

1. Tiệc Thánh Chúa ban đầy thế trần ngàn đời hằng luôn ghi nhớ. 
Rằng Chúa chết thay vì chúng nhân thân Chúa phải chịu khổ hình.
ĐK. Tưởng niệm con Chúa hy sinh vì ta. Ôi nhân từ lòng Chúa bao dung.
2. Thập Giá Chúa xưa chịu khổ hình lưỡi đòng mão gai đau đớn. 
Nhục nhã xót xa nào thở than thân Chúa máu tuôn lan tràn.
3. Cầm bánh nhớ thân Ngài khốn cùng thật vì tội ta nên nỗi. 
Cầm chén nhắc ta giòng máu tuôn ban giá cứu chuộc nhân loại.
4. Lạy Chúa thứ tha mọi lỗi lầm từng phạm điều Cha răn cấm. 
Nguyện lấy tích xưa để hối thân cho xứng đáng dự tiệc này.