Latest in Tech

NHÂN CHỨNG PHÚC ÂM - Lm. Thành Tâm

1. Ta về thôi vì thánh lễ đã hết nhưng đời ta là thánh lễ nối dài. 
Đem tình thương Thiên Chúa đến mọi nơi ta sống sao để thành chứng nhân.
ĐK. Này Ngài sai ta đi đây đó. Sống chứng nhân Phúc Âm. 
       Lãnh sứ mạng Chúa trao hôm nào vì là con Thiên Chúa. 
       Này Ngài sai ta đi đây đó đi loan báo Tin Mừng. 
       Loan tin mới tin vui của Ngài rằng Thiên Chúa yêu thương loài người.
2. Ta đừng lo vì Thiên Chúa Ngài biết con người ta nhiều yếu đuối lỗi lầm. 
Nên Ngài thương ban ơn thánh triền miên ta sống sao để thành chứng nhân.