Latest in Tech

CHÍNH CHÚA - Vũ Đình Ân

1. Chính Chúa là chốn con nương nhờ ngày ngày. Chính Chúa là chốn con cậy trông Danh Thánh Ngài. 
Chính Chúa là niềm tin ủi an vỗ về. Chính Chúa là tình yêu cho con trọn niềm vui.
ĐK. Chính Chúa là nguồn cậy trông cho con vui say trong bao đêm ngày. 
Chính Chúa là nguồn tình yêu bao la vô bờ thiên thu bất tận.
2. Chính Chúa là hướng con đi tìm ngày ngày. Chính Chúa là xác thân làm cho con sống dậy. 
Chính Chúa là đời con hôm nay sau này. Chính Chúa là thần lương nuôi con trọn một đời.
3. Chính Chúa tạo tác nên sông dài biển hồ. Chính Chúa tạo tác con từ trong bao cát bụi. 
Chính Chúa ngỏ lời con đi theo chân Ngài. Chính Chúa dìu đời con đi qua ngàn vực sâu.