Latest in Tech

TÌNH CHÚA YÊU TÔI - Hải Linh & Vũ Đình Trác

ÐK. Tình Chúa yêu tôi ôi tình Chúa tuyệt vời! Nhân sinh bao la (ha há ha) ôi nhân sinh mặn mà! Chúa đã sinh ra tôi trong bầu trời đầy ánh sáng. Chúa đã sinh ra tôi trong  cõi nhân sinh huy hoàng. Từ bao năm qua con đã làm gì cho Chúa? Từ bao năm qua con đã làm gì cho nhân sinh? Lạy Chúa! Con chỉ là đầy tớ vô duyên, là đầy tớ vô duyên, vô duyên bất tài, con vô duyên bất tài. Nhưng con kiên vững chân thành, nhưng con kiên vững chân thành. Con luôn kiên vững (ư) chân thành. (luôn luôn chân thành).
1. Chúa sai con trên cuộc đời sóng gió chông gai qua muôn nẻo đường tay Chúa an bài.
2. Con yêu thương khắp cõi nhân sinh gần xa xin ơn trên cho khắp nhân sinh hiền hòa.
3. Muôn muôn đời con ca ngợi tình Chúa bao dung con ca ngợi tình Chúa muôn trùng.