Latest in Tech

MỪNG KHEN ĐỨC CHÚA - Lm. Thành Tâm

1. Hồn tôi hân hoan vui sướng hát khen Danh Ngài vì Ngài thương tôi. Ngài thương thi ân giáng phúc xuống cho phận hèn là người tôi tớ. Rồi đây muôn dân muôn nước sẽ khen rằng phúc được làm con Chúa. Chúa yêu khấn ban tình thương đến muôn muôn đời không hề phôi phai.
ĐK. Hồn tôi hân hoan hân hoan mừng hát vì uy danh uy danh Cha là Thánh. Ngài không thương ai kiêu căng giầu có nhưng ai khiêm nhu nghèo khó Chúa rủ tình xót thương.
2. Hồn tôi hân hoan vui sướng hát khen Danh Ngài vì Ngài thương tôi. Ngài thương ra oai đáp cứu những khi ưu sầu vì đời đen tối. Ngài cho trăng sao tinh tú sáng soi đường đi chông gai ngăn lối. Ủi an những khi lầm than khấn kêu Danh Ngài trong giờ nguy nan.
3. Hồn tôi hân hoan vui sướng hát khen Danh Ngài vì Ngài thương tôi. Này ai khiêm nhu thấp bé kính uy Danh Ngài, Ngài liền thương đến. Ngài thương ra tay cứu thoát khỏi tay Người kiêu manh tâm gian dối. Hát lên, hát lên người ơi! Chúc vinh Danh Ngài muôn đời miên man.