Latest in Tech

LẠY CHÚA CON ĐÂY - Lm. Dao Kim & Minh Hân

ĐK. Con thưa cùng Chúa: Này con xin đến để thi hành, thi hành Thánh ý Cha.
1. Giữa đêm trường trong đền thánh Chúa, đèn khuya ánh lên bao niềm hy vọng. Có tiếng người gọi con dặt dìu hối thúc tâm tư. Vâng! Lạy Chúa con đây.
2. Chúa đã mở cửa trời cho con, và thánh hóa môi con bằng than hồng. Chúa muốn chọn Đại Ngôn của Người giữa đám dân riêng. Vâng! Lạy Chúa con đây.
3. Phút ngỡ ngàng của lời ơn phúc, giờ loan báo Tin Vui đã khởi đầu. Đấng Cứu Độ toàn dân đợi chờ muôn tiếng xin vâng. Vâng! Lạy Chúa con đây.
4. Chính lúc cuồng vọng vật con xuống, và đôi mắt con không còn thấy gì. Chúa quyết định gọi con trở dậy cứu vớt sinh linh. Vâng! Lạy Chúa con đây.