Latest in Tech

LỜI TÔN VINH THẬP GIÁ

1. Từ đây Chúa ơi, từ đây Chúa ơi. Con không còn biết con biết chi ngoài Thập Giá của Ngài. Ôi Thập Giá, ôi Thập Giá, Thập Giá Chúa Ki-tô, Thập Giá Chúa Ki-tô. Thập Giá Ngài là sức sống là hy vọng của đơi con. Thập Giá Ngài là vinh quang là sức mạnh của đời con. Cho con luôn vui tươi.
ĐK. Cho con luôn vui tươi đón nhận Thập Giá Ngài trao ban (Thập Giá thành tín cao vời. Đây dấu ấn muôn đời Thập Giá cao vời) Cho con cất lên lời: Lạy Chúa này con xin đến để thực thi ý Ngài.
2. Đời con Chúa ơi, đời con Chúa ơi. Con tôn thờ Chúa chịu đóng đinh là lẽ sống muôn đời. Đây hồn xác đây lòng trí, nguyện mến Chúa không ngơi, nguyện mến Chúa đời đời. Thập Giá Ngài là sức sống là hy vọng của đơi con. Thập Giá Ngài là vinh quang là sức mạnh của đời con. Cho con luôn vui tươi.