Latest in Tech

HÃY ĐẾN DỰ TIỆC CƯỚI (Mt 22, 1 -14) - Lm. Mi Trầm

1. Mời vào đây tiệc cưới đã dọn đầy. Xin mời người vào đây và người sẽ thấy. 
Tất cả đã sẵn sàng chớ có đến muộn màng. Khách dồn bước vội vàng sẽ đến đây rộn ràng.
ĐK. Hãy đến dự tiệc cưới. Hãy mang lễ phục mới. Mặc lấy Chúa Ki-tô Con Chúa Trời. 
       Hãy đến dự tiệc cưới. Hãy mang lễ phục mới. Đời có Chúa vui tươi mãi rạng ngời.
2. Người Do Thái người trước tiên được mời. Nhưng họ lại từ chối tội đời không hối. 
Tất cả các dân ngoại đến với Chúa muôn loài. Tôn thờ Chúa mãi hoài sống xứng danh đạo Trời.
3. Người con Chúa cuộc sống luôn rạng ngời. Kẻ được chọn thì ít nầy người đổi mới. 
Chiếc áo cưới muôn màu. Những phúc đức thêm giàu hãy nhận lấy công đầu. Chúa thưởng ban đời sau.