Latest in Tech

VỀ NHÀ CHA - Tường Thược

1. Đồng thanh ca vang đi về nhà Cha lòng Cha nhân ái đang đứng đón chờ. Chúng ta vui mừng về nhà Cha chung hết nỗi âu lo êm ái nào bằng.
ĐK. Đi mau ta đừng lo vì có Chúa luôn bên mình. Gian nguy ta vượt qua luôn hăng hái trên đường xa. Ơn trên luôn giúp sức ta sợ chi bao khó nhọc. Lòng thành kính xin Người luôn ghé mắt thương nhân thế.
2. Từ muôn phương xa đi về nhà Cha lòng luôn vui sướng Thiên Chúa nhân từ. Chúng ta vui hoà nhịp ca du dương tiến bước loan truyền Thiên Chúa tình thương.