Latest in Tech

XIN CHỈ CHO CON - Gia Ân

1. Xin chỉ cho con, xin chỉ cho con. Biết tìm Thánh Ý Chúa dành cho con, Chúa muốn con đi rao giảng Lời Chúa. Hay là cho con bôn ba giữa đời. Con muốn dâng lên trọn cả đời sống để trọn đời con biết dùng lời hát chúc tụng Chúa thôi.
ĐK. Nguyện trọn đời con từ đây dâng Chúa xin Chúa song hành cùng con tháng ngày. Những lúc ưu tư đôi vai nặng gánh xin Ngài nâng đỡ đừng để con ngã quỵ (đừng để con ngã quỵ) Một lòng trung kiên nguyện theo chân Chúa đến những phương trời sẻ chia với đời. Dầu có gian nan, dầu có nguy nan con nguyện theo Chúa và thuộc trọn về Chúa.
2. Xin chỉ cho con, xin chỉ cho con biết tìm Thánh Ý Chúa dành cho con trong mỗi câu kinh trong từng lời hát. Biết tìm Thánh Ý thực thi mỗi ngày như muối như men giữa nơi trần thế để trọn đời con trở thành nhân chứng của Ngài mãi thôi.
3. Xin Ngài thương con, xin Ngài thương con xin đừng xa con, xin đừng quên con khi những gian truân hay khi thử thách. Dẫu con yếu đuối dầu con mọn hèn con có lo chi con còn sợ chi vì chỉ nơi Chúa chính là hạnh phúc của đời sống con.