Latest in Tech

XIN CHO CON - Lm. Ân Đức

1. Xin cho con dám hiến tế cuộc đời, dám đi vào một cuộc phiêu lưu. Dám xin vâng, dám lên đường, dám trả lời: Lạy Chúa! Con đây. Xin cho con dám dấn bước theo Ngài, dẫu trên đường còn nhiều chông gai. Dám hy sinh, dám quên mình, dám sẵn sàng thực thi ý Ngài. Xin cho con trở nên của lễ sát tế mỗi ngày để kính dâng Cha. Xin cho con trở nên nhỏ bé để Chúa lớn lên trong con hằng ngày.
2. Xin cho con dám hiến tế cuộc đời để âm thầm phục vụ anh em. Dám yêu thương hết mọi người, giống như Ngài: Mục Tử khiêm nhu. Xin cho con dám gắn bó cuộc đời với duyên tình thập tự vinh quang với Giê-su Đấng con thờ để nên lời ngợi ca chúc tụng. Xin cho con giảng rao Lời Chúa cho muôn muôn người được biết danh Cha. Cho con nên bàn tay của Chúa, để cứu thế gian bao nhiêu tội tình.