Latest in Tech

CA MỪNG THÁNH NỮ - Lm. Nguyễn Duy

ĐK. Một triều thiên Chúa đã ban cho người dấu yêu này. Ngàn lời ca kính tiến lên chuc mừng Thánh Danh Ngài. (…) vị Thánh Nữ thật hiển vinh, (…) đã sống một đời khiết trinh luôn sắt son trong một đức tin.
1. Một tình yêu theo tháng năm nồng say, trọn về Chúa đã hiến trao từ đây, cho bao gian truân chẳng khi quên thề, luôn luôn trinh trong suốt trọn cuộc đời.
2. Một niềm tin sắt son không nhạt phai, dù khổ đau Thánh Nữ không chuyển lay, luôn luôn trung kiên chứng minh chân thành, tin yêu Giê-su thánh nhân ghi lòng.
3. Này đoàn con dâng tiếng ca ngợi khen, mừng vị Thánh nay hiển vinh triền miên, xin luôn thương xem chúng con đêm ngày, noi gương khi xưa bước theo chân Ngài.