Latest in Tech

NGUYỆN ƯỚC ĐỜI LINH MỤC - Lm. Ân Đức

1. Như là dòng nước đi qua khắp nẻo trần đời, đem nước nguồn hiến tặng cho nhân gian. Tưới mát cỏ cây, thêm xanh đồng lúa, và hội tụ lại thành dòng sông trôi vào biển lớn. Chúa ơi! Con chỉ là giọt nước của đại dương, muốn trở thành giọt nước của ân huệ yêu thương.
ĐK. Xin biến con thành khí cụ sống động của tình yêu, của Đức Ki-tô: Linh Mục đời đời, (khí cụ) của Đức Ki-tô: Lễ vật và Thượng Tế.
2. Như là em bé đơn sơ trong tay mẹ hiền, khao khát dòng sữa mẹ yêu thương. Con như cành nho gắn bó cùng Chúa, tình Ngài dạt dào là nguồn suối thông truyền sự sống. Chúa ơi! Con ước làm nhân chứng của tình yêu, muốn trở thành bài hát tán dương Tình Yêu Chúa.
3. Như là hạt cát mong manh trong sa mạc đời, con chỉ là xác phàm và hư không. Chúa đã gọi con, Chúa đã tìm con, và rồi một ngày Ngài chọn con: Linh mục của Chúa. Chúa sai con đi vào thế giới của trần gian, để con được trở nên muối men và ánh sáng.