Latest in Tech

NIỀM VINH DỰ - Lm. Văn Chi

ĐK. Niềm vinh dự của tôi là thập giá Đức Ki-tô. Ngài là sự cứu thoát và là sự sống lại của tôi.
1. Nếu tôi cùng chết với Ngài. Tôi sẽ cùng Ngài phục sinh. Đóng đinh khổ giá với Ngài. Tôi sẽ sống lại vinh quang.
2. Nếu tôi chịu khổ với Ngài. Tôi sẽ đồng hành yêu thương. Ước mơ chịu chết với Ngài. Để sống cuộc đời trường sinh.
3. Bước đi khổ giá với Ngài. Tôi sẽ lên đường ca vang. Vác theo thập giá trên đời. Tôi sẽ thấy đời yêu thương.