Latest in Tech

ÔI THẬP GIÁ - Lm. Kim Long

1. Ôi Thập Giá được dựng lên giữa đồi cao. Ôi Thập Giá Đức Ki-tô. Đây suối thiếng chảy dạt dào, ôi thẳm sâu dường bao. Tình yêu thương của Chúa. Ôi Thập Giá Đức Ki-tô.
2. Ôi Thập Giá là sự minh trí tuyệt luân. Ôi Thập Giá Đức Ki-tô. Con Chúa mua chuộc ngàn dân, khi chết như phạm nhân. Người khai nguyên sự sống. Ôi Thập Giá Đức Ki-tô.
3. Ôi Thập Giá là tình yêu đến cuồng điên. Ôi Thập Giá Đức Ki-tô. Con Chúa vui vẻ tự nguyện, xin đến tuân phục liên. Và giang tay chịu chết. Ôi Thập Giá Đức Ki-tô.
4. Ôi Thập Giá là cuộc vinh thắng vẻ vang. Ôi Thập Giá Đức Ki-tô. Đây Chúa tiêu diệt tử thần, minh xét cho trần gian. Bằng vinh quang Thập Giá. Ôi Thập Giá Đức Ki-tô.