Latest in Tech

THÁNH VỊNH 117 (CN2PSB) – Thái Nguyên

1. Nhà Is-ra-el, hãy xướng lên: ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Nào A-ha-ron, hãy xướng lên: ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Người tôn sợ Chúa hãy nói lên: ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. 
ĐK: Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. 
2. Ngài vẫn chở che phù giúp tôi dù đời giăng mắc đầy hiểm nguy. Ngài trở nên Đấng giải thoát tôi vì Ngài là dũng lực đời tôi. Mừng vui chiến thắng lời hát vang: kìa này tay Chúa kỳ diệu thay! 
3. Là đá thợ nề loại bỏ ra đá trở nên đá nền tường xây. Việc do tay Chúa làm lớn lao thật là cao quý kỳ diệu thay! Và đây ngày Chúa đã tác nên nào người ca hát và mừng vui. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaTô-ma vì con thấy Thầy nên con đã tin. 
Phúc cho những người đã không thấy mà tin. Alleluia, Alleluia.
***** Thánh Vịnh 117 (Chúa Nhật 2 Phục Sinh B)