Latest in Tech

THẬP GIÁ NIỀM TỰ HÀO - Lm. Thái Nguyên

ĐK: Niềm tự hào của tôi là Thánh Giá Chúa tôi. Niềm tự hào của tôi là vác Thánh Giá đi lên mỗi ngày.
1. Ta đi lên đi lên lòng vui vác thập tự giá. Ta đi lên đi lên trong hy vọng niềm tin sáng tươi. Vì sự nghiệp của ta là Thập Tự Giá.
2. Ai tin yêu Giê-su đường đi chính là Thập Giá. Không hoang mang lo âu nhưng vui mừng hiên ngang tiến lên. Vì đường Thập Tự Giá là đường vinh phúc.