Latest in Tech

TRÊN ĐÁ NÀY – Tín Vy & Thế Thông

Con là Đá. Trên Đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy. Sức mạnh của Sa-tan và thần chết sẽ không làm hại được chi, sẽ không thắng nổi (không thẳng nổi).
Lạy Chúa! Xin ban cho Đức Giáo hoàng Phan-xi-cô nguồn thánh ân dư tràn, một lòng mến Chúa sắt son và hăng say làm vườn nho Chúa. Xin cho đoàn chiên Giáo hội được hiệp nhất theo một Chủ Chiên. A-men.
*****  Trên Đá Này (Hòa âm: Thế Thông) [A5]