Latest in Tech

NGÀY XUÂN CẦU NGUYỆN – Hoài Đức

ĐK: Chúa ôi! Nay ngày Xuân! Hồn con say sưa trong sắc hương. Thoáng muôn cung ca đàn, Nhịp lừng vang hoà với thiều quang. Dâng trái tim trung trinh, chúng con mừng danh thánh. Xin Chúa khoan nhân, ban xuống muôn ân cho chúng con một năm thắm tươi! Xin Chúa khoan nhân, ban xuống muôn ân cho chúng con một năm sáng ngời. 
1. Lòng con thiết tha muôn vàn: Xin cho sống trên trần gian, đầy dư phúc ân hồn xác, nhất tâm phụng thờ Chúa Xuân. 
2. Lòng con thiết tha muôn vàn: Trông mong Chúa ban hồng ân, Mẹ Cha quyến thân bằng hữu, sống lâu xác hồn hỉ hoan. 
3. Lòng con thiết tha muôn vàn: Xin cho nước non Việt Nam, toàn dân nhất tâm đoàn kết, sống vui trên nền Phúc Âm.
*****  Imprimatur: 19.7.2007 - GP. Phú Cường (TCVN1)