Latest in Tech

ĐỂ NÊN LỜI NGỢI CA - Lm. Ân Đức

1. Lạy Chúa! Nguồn hạnh phúc diệu quang con ca ngợi Chúa. Đến muôn đời hồn con chúc tụng Chúa luôn. 
Lạy Chúa! Lòng nguyện ước dâng niềm mến yêu thành tín. Niềm mến yêu trung trinh đến muôn muôn đời.
ĐK. Để nên lời ngợi ca cho hiển vinh Danh Ngài. Để nên lời ngợi ca cho hiển vinh Danh Ngài.
2. Lạy Chúa! Nguồn hạnh phúc diệu quang con ca ngợi Chúa. Đến muôn đời hồn con chúc tụng Chúa luôn. 
Lạy Chúa! Từ bụi cát hôm nào cho con hiện hữu. Từ hư luống cho con sống trong ân tình.
3. Lạy Chúa! Nguồn hạnh phúc diệu quang con ca ngợi Chúa. Đến muôn đời hồn con chúc tụng Chúa luôn. 
Lạy Chúa! Lòng nguyện ước một điều bao lâu còn sống phụng sự Chúa kiên trung khó nguy không sờn.
4. Lạy Chúa! Nguồn hạnh phúc diệu quang con ca ngợi Chúa. Đến muôn đời hồn con chúc tụng Chúa luôn. 
Lạy Chúa! Vì tình mến khôn lường cho con thừa hưởng phần gia sản thiên thu chính Vua cửu trùng.