Latest in Tech

NƠI NGÀI DỪNG LẠI (R. Tagore) – Lm. Quang Uy

ĐK. Con cố gắng cúi mình khiêm nhu, xuống dấu chân nơi Ngài dừng lại. 
Nhưng sâu hút vô ngần Ngài ơi, vẫn không sao chạm được.
1. Ngài dừng chân giữa những người nông dân đổ mồ hôi trên ruộng đất khô cằn. 
Ngài dừng lại với những anh em thợ nhọc nhằn trên những công trường.
2. Ngài dừng chân giữa những người ăn xin tìm hạnh phúc trong một chén cơm thừa. 
Ngài dừng lại với xác thân phong cùi mà chẳng ai đoái thương nhìn.
3. Ngài dừng chân giữa những người già yếu đời quạnh hiu như một chiếc bóng mờ. 
Ngài dừng lại với biết bao con người đang hấp hối giữa đêm dài.