Latest in Tech

ÔI GIÊ-SU NHÂN ÁI

1. Con hân hoan vui sướng, tiếp rước Chúa ngự đến trong lòng. Ôi Giê-su nhân ái, Chúa chối từ lộng lẫy xa hoa, Chúa thiết gì đền thánh nguy nga, để ngự đến viếng thăm hồn con.
ĐK. Con xin thưa với Ngài mỗi ngày con sống tốt hơn. Luôn yêu thương vâng lời, trở thành người con ngoan ngoãn. Hôm nay con thơ dại, ngày mai con sẽ lớn khôn. Xin cho con trung thành và tin yêu Chúa suốt đời.
2. Con hân hoan vui sướng, tiếp rước Chúa ngự đến trong lòng. Ôi Giê-su chí thánh, Chúa chấp nhận cuộc sống đơn sơ, sống kiếp người lầm lũi bơ vơ để được sống vui buồn cùng con.
3. Con hân hoan vui sướng, tiếp rước Chúa ngự đến trong lòng. Ôi Giê-su nhân ái, Chúa xuống trần để cứu nhân gian, đã chấp nhận thập giá đau thương và tự hiến dưỡng nuôi hồn con.