Latest in Tech

TÌNH THƯƠNG CHÚA VÔ BIÊN - Khổng Vĩnh Thành

1. Mỗi ngày khi con thức giấc con biết Chúa thương con. Mỗi ngày bao nhiêu ơn Chúa mưa xuống mãi trên con. Chúa là Thiên Chúa nhân từ và trung tín không lường. Chúa không muốn xử phạt nhưng muốn ban phát tình thương.
ĐK. Chúa là Đấng cứu độ con là gia nghiệp đời con, là hạnh phúc con chờ mong. 
Lượng từ bi Chúa luôn luôn tràn đầy khắp nơi. Lòng thương xót Chúa không bao giờ vơi.
2. Mỗi ngày con luôn suy gẫm ơn Chúa quá bao la. Dẫu tội bao nhiêu nhưng thống hối Chúa vẫn thứ tha. Chúa là Thiên Chúa khoan hồng và kiên nhẫn đợi chờ. Chúa chỉ muốn mọi người thống hối xa lánh tội nhơ.
3. Chúa là nơi con nương náu trong mỗi lúc gian nguy. Chúa chở che con nên con không mắc bẫy Satan. Chúa là Thiên Chúa uy quyền và công chính vô ngần. Con ngợi khen cảm tạ ơn Chúa trong suốt đời con.