Latest in Tech

NÀY CON ĐẾN - Dominic

ĐK.  (Lòng ngập tràn niềm vui) Con hân hoan tiến vào, tiến vào cung điện nhà Chúa. Tâm tư hân hoan miệng con vui hát vang lời ca khen. (Đàn lòng mừng vui) Đàn lòng mừng reo này con bước tới trong hân hoan, vui say theo tiếng Chúa gọi, này con đây xin đến thi hành ý Cha.
1. Yêu thương con Ngài lên tiếng gọi. Con xin vâng này đây một đời hiến dâng. Nguyện dâng Chúa đời con dâng mối tình son, cả trái tim con. Xin vâng ý Ngài xin sống cho Ngài xin bước theo Ngài trên đường thánh giá, tình yêu đáp đền tình yêu.
2. Yêu thương con dù con thấp hèn. Nâng con lên để con trở thành chứng nhân. Vì yêu Chúa gọi con Ngài biến đổi nên bạn nghĩa trăm năm. Say theo tiếng gọi nay con đáp tình vui sống quên mình nên đời nhân chứng, tình yêu đáp đền tình yêu.